Przyłączenie do sieci

Jak się przyłączyć do nowo budowanej kanalizacji sanitarnej?

Etapy wykonania przyłączenia nieruchomości do kanalizacji w przypadku, gdy na terenie nieruchomości zabudowano sięgacz kanalizacyjny dla przyłączy objętych projektem „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jaworze”

1. Klient:

·    Odbiór warunków technicznych w UG Jaworze pok. 110 , po otrzymaniu informacji z UG Jaworze.

·    Udanie się do AQUA S.A. ul. 1 Maja 23, Bielsko – Biała (z warunkami technicznymi) i  podpisanie „umowy o podłączenie”, w której zostaną określone zasady podłączenia i odbioru przyłącza. Miejsce załatwienia - Sala Obsługi Klienta w AQUA S.A. - Okienko nr 10

Wymagane dokumenty  - dowód osobisty

2. Klient:

·    W przypadku zlecania wykonania przyłącza firmie – podpisanie umowy z wykonawcą robót oraz zlecenie wykonania inwentaryzacji geodezyjnej uprawnionym geodetą.

3. Klient:

·    Wykonanie przyłącza zgodnie z zapisami warunków technicznych i „Umowy o podłączenie”. Klient płaci wykonawcy przyłącza zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy.

4. Klient:

·    Zgłoszenie do Urzędu Gminy pok. 110 wybudowanego przyłącza do przeglądu technicznego w otwartym wykopie. W umówionym terminie Inspektor AQUA S.A. i UG Jaworze dokonają przeglądu technicznego przyłącza i sporządzą stosowny protokół z przeglądu technicznego.

·    Dokumenty niezbędne do odbioru:

- oświadczenie geodety o przyjęciu zlecenia na wykonanie prac geodezyjnych

- oświadczenie wykonawcy o wykonaniu przyłącza

/images/PDF/zal_1.pdf   Oświadczenie wykonawcy

/images/PDF/zal_1.pdf   Oświadczenie geodety

/images/PDF/zal_1.pdf Lista wykonawców

5. Klient:

·    Na podstawie protokołu z przeglądu technicznego następuje podpisanie umowy o odprowadzanie ścieków w siedzibie AQUA S.A. – okienko nr 2 i okienko nr 3 

·    Dokumenty niezbędne do podpisania umowy:

- wniosek o zawarcie umowy

- dowód osobisty, NIP, PESEL

- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

/images/PDF/zal_2.pdf   Wniosek o zawarcie umowy do pobrania

6. Geodeta na podstawie zlecenie klienta

·          Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. Koszt ustalony z firmą geodezyjną. (pokrywa właściciel posesji) 

 7. Inspektor AQUA S.A. / Klient

·    Spisanie protokołu odbioru końcowego

·    Sala Obsługi Klienta w AQUA S.A. - Okienko nr 10

·    Dokumenty niezbędne:

- Inwentaryzacja geodezyjna