Przyłączanie do sieci

Opublikowano: wtorek, 17, styczeń 2012 23:00
Urząd Gminy Jaworze

 

               

OBOWIĄZEK PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO KANALIZACJI  SANITARNEJ
W RAMACH PROJEKTU PN.” BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W GMINIE JAWORZE”WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 

W Gminie Jaworze od 2010 roku realizowany jest projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze”  współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszy Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wynikiem realizacji tej inwestycji będzie możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej ok. 1000 budynków, a w rezultacie ok. 5000 mieszkańców.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym między innymi stworzeniewarunków podłączenia danej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.W związku z tym Gmina Jaworze pozyskała środki finansowe na realizację powyższej inwestycji. Jednym z warunków dofinansowania kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze jest uzyskanie efektu ekologicznego, czyli zwiększenie liczby osób korzystających z podłączenia do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej o ok. 5000 RLM, (czyli liczby mieszkańców lub podmiotów gospodarczych). Oznacza to, że nie wystarczy tylko wybudować kolektory sieci sanitarnej, ale muszą też do niej zostać podłączeni mieszkańcy, którzy ujęci zostali w projekcie budowy kanalizacji sanitarnej. W przeciwnym wypadku, gdy efekt ekologiczny nie zostanie osiągnięty Gmina Jaworze będzie zobowiązana do zwrotu całości bądź części pozyskanego dofinansowania.Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie efekt ekologiczny musi zostać osiągnięty i przedstawiony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach do 2015 r.

W związku z powyższym Wójt Gminy wraz z Jednostką Realizującą Projekt dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze” po zakończeniu każdego z trzech etapów realizacji powyższej inwestycji będzie przeprowadzał kontrolę postępu prac dotyczących przyłączenia nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Kontrolama na celu dopilnowanie osiągnięcia zadeklarowanego przez Gminę Jaworze tzw. efektu ekologicznego.

            Podkreślić należy, że zgodnie z przepisem art. 5 ust 1. pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Wobec mieszkańców, którzy nie przystąpią do czynności skutkujących przyłączeniem nieruchomości do wybudowanej sieci sanitarnej, będzie wszczęte postępowanie administracyjne  o nakazie wykonania tego obowiązku – Wójt Gminy Jaworze wyda decyzję nakazującą podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej (art.5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości porządku w gminach).Podkreślić należy również, że zgodnie z art. 9 powyższej ustawy wykonanie decyzji, o której mowa wyżej, podlega egzekucji w trybie przepisów art. 15 ust.1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej dla etapu I realizowanej inwestycji zostały zakończone w sierpniu 2011 r.Wybudowane kanały oddano do eksploatacji administratorowi sieci AQUA S.A z siedzibą w Bielsku-Białej,o czym zostali poinformowani pisemnie wszyscy właściciele posesji, których nieruchomości mają dostęp do skorzystania z wybudowanej sieci sanitarnej. Ponadto w piśmie poinformowano właścicieli o obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Urząd Gminy Jaworze zwrócił się do administratora sieci sanitarnej Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego AQUA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej o przedstawienie zestawienia nieruchomości podłączonych do kanalizacji sanitarnej dla etapu I realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze. W odpowiedzi na powyższe Gmina otrzymała zestawienie nieruchomości, które wykonały przyłącza kanalizacyjne oraz podpisały umowę z AQUA S.A. o odprowadzenie ścieków. Z uzyskanych danych wynika, że od zakończenia realizacji inwestycji I etapu dla ok. 350 budynków znajdujących się w zakresie powyższego etapu tylko ok. 200 budynków zostało podłączonych do kanalizacji sanitarnej. Ilość nieruchomości podłączonych do kanalizacji sanitarnej zobrazowano graficznie na mapie.

W związku z uzyskanymi danymi od AQUA S.A. w najbliższych tygodniach Jednostka Realizująca Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze” dla nieruchomości nie podłączonych do sieci sanitarnej z I etapu zrealizowanej części inwestycji, będzie wszczynać postępowanie administracyjne, a następnie przeprowadzała kontrolę postępu prac dotyczących przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma wezwana strona będzie zobowiązana do złożenia w tutejszym Urzędzie Gminy  (pok. 108) wyjaśnień w tej sprawie.W przypadku, gdy właściciel nieruchomości wyposażony jest w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych, należy przedstawić w tutejszym Urzędzie Gminy kopię prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków.
W przypadku nie złożenia wyjaśnień w ww terminie Urząd Gminy Jaworze wyda decyzję nakazującą właścicielom nieruchomości przyłączenie jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej.