Ogółnie o UE

Członkostwo w Unii Europejskiej stanowi dla Polski zarówno szansę, jak też wyzwanie. Wraz z uczestnictwem we wspólnotowej polityce spójności istnieje szansa na zmniejszenie dystansu rozwojowego, jaki dzieli nasz kraj od "starych" państw UE. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) jest odpowiedzią na szanse i wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej. Celem Programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, dla najlepszego wykorzystania dostępnych środków w ramach Projektu.
Stan środowiska przyrodniczego, pomimo ciągłej poprawy, wymaga podejmowania dalszych działań i znaczących nakładów finansowych. Głównymi źródłami zanieczyszczeń środowiska są przemysł (m.in energetyka, górnictwo, przemysł hutniczy), sektor komunalno-bytowy, transport i rolnictwo. Pomimo stopniowej poprawy jakości wód w Polsce, nadal istotnej jest inwestowanie i poprawa zarządzania gospodarką wodno-ściekową w celu szybszego rozwoju gospodarczego, a także wypełnienia wymogów dyrektyw wspólnotowych (aglomeracji powyżej 15 tys. RLM).

Jednym z podstawowych warunków rozwoju gospodarczego jest zapewnienie szerokiego pojętej podstawowej infrastruktury technicznej, w tym także ochrony środowiska, która może przyczynić się do do długookresowej stabilności wzrostu gospodarczego, zmniejszenia zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki jak również stymulować tworzenie miejsc pracy. Poza tym rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej bezpośrednio i pośrednio przyczyni się do osiągnięcia następujących dyrektyw środowiskowych UE:
- dyrektywa 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. - dotyczy oczyszczalni ścieków realizowanych poprzez Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych /KPOŚK/,
- dyrektywy 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998r. - w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi,
- dyrektywy 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976r. - w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego,
- dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 października 2000r. - ramowa dyrektywa ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa -w ramach Projektu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” jest jednym z narzędzi współfinansowania realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). KPOŚK jest dokumentem rządowym mającym na celu wypełnienie zobowiązań przyjętych przez Polskę w Traktacie Akcesyjnym w zakresie wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG. Zgodnie z założeniami  KPOŚK Polska powinna wybudować rozbudować lub zmodernizować 318 oczyszczalni ścieków, i 20 tys. km sieci kanalizacji sanitarnej.

Projekty będą dotyczyły wyeliminowaniu ze ścieków niektórych substancji niebezpiecznych bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, dotrzymanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażającym ekosystem wodny.

Na terenie gminy Jaworze wykonanej jest ok. 23,4km sieci kanalizacyjnej,  podłączonych jest 460 budynków. Kanalizacją objęty jest obszar 32,9% powierzchni całej gminy. Obsługuje 1 467 osób.  
Zebrane ścieki (93,15 tys. m3/rok) odprowadzane są do istniejącej oczyszczalni ścieków w Wapiennicy. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Wapienica, będąca lewostronnym dopływem rzeki Iłownicy.