Informacje o inwestycji

Dnia 6 stycznia 2010 r. Wójt Zdzisław Bylok odebrał z rąk wiceprezesa Wojewódziego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Franciszka Procka potwierdzenie Ministerstwa Środowiska w sprawie przyznania dofinansowania Gminie Jaworze w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze" w wysokości 25.781.240,26 złotych.

Do dnia 27 stycznia 2010 r. Urząd musiała złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosek aplikacyjny z naniesionymi poprawkami zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska, co pozwoliło na podpisanie w dniu 26 lutego 2010 umowy o dofinansowanie.

Zgodnie ze złożoną dokumentacją przewiduje się, że koszt realizowanej inwestycji będzie wynosił ok. 36 mln złotych, z czego 30 mln stanowić będzie tzw. wydatki kwalifikowane (tj. wydatki, od których naliczone będzie dofinansowanie z UE określone na poziomie ok. 72%).

Właśnie realizacja tego sztandarowego projektu z punktu widzenia mieszkańców i władz gminy spowodowała konieczność uchwalenia tak wielkiego budżetu na 2010 rok, którego wydatki sięgnęły ponad 37 mln złotych. Projekt budowy kanalizacji realizowany będzie przez ok. 3 lata, tj. do 2013 roku.

Jeszcze w tym roku zamierzamy ogłosić postępowanie przetargowe w celu wyłonienia inspektora nadzoru dla inwestycji, a następnie jej wykonawcy.

Całość spraw związanych z kanalizacją w Jaworzu koordynować będą powołani przez wójta Zdzisława Byloka jeszcze w 2008 r.
- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (w skrócie MAO, tj. Measure Authorising Officer), którym został zastępca wójta Radosław G. Ostałkiewicz
- Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (w skrócie DMAO, tj. Deputy Measure Authorising Officer), którym został zastępca kierownika Referatu Gospodarki
i Infrastruktury Marcin Bednarek
- Jednostka Realizująca Projekt (JRP) w randze referatu UG, na czele której stać będzie pan inż. Daniel Godziszka - inspektor ds. kanalizacji